coaching

Analyse van de maatschappelijke context
Voor welke maatschappelijke uitdagingen staan we?
Benchmarking
Hoe goed doen we het in vergelijking met anderen?
In kaart brengen
Wie zijn onze stakeholders?

Analyse van de maatschappelijke context

We zijn op zoek naar belangrijke trends en uitdagingen op het gebied van duurzaamheid die van invloed zijn op uw organisatie. Deze bepalen hoe de organisatie vorm geeft aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Contactpersoon:

Benoît Simonart
+32 02 520.12.41
benoit.simonart@sustenuto.be

Benchmarking

We zetten uw duurzaamheidprestaties naast die van uw sectorgenoten en uw klanten. We steunen hierbij op een internationale set van indicatoren voor benchmarking. U krijgt zicht op uw sterktes en uw opportuniteiten in vergelijking tot de sector.

Contactpersoon:

Virginie Hoet
+32 02 520.12.41
virginie.hoet@sustenuto.be

In kaart brengen

Belanghebbenden of stakeholders beïnvloeden uw organisatie en omgekeerd. Dit kan zowel positief als negatief zijn. Begrijpen wie de stakeholders zijn, maakt duidelijk wat de meerwaarde is om hen actief te betrekken. Met hulp van een aantal criteria brengen we úw belangrijke stakeholders in kaart.

Contactpersoon:

Benoît Simonart
+32 02 520.12.41
benoit.simonart@sustenuto.be

Bepalen missie, visie, waarden & principes
Wie zijn we en waar staan we voor?
Analyse duurzaamheid uitdagingen voor uw organisatie
Welke zijn onze belangrijke duurzaamheid uitdagingen?
Raadplegen
Wat zijn de verwachtingen van de stakeholders?

Bepalen missie, visie, waarden & principes

We bepalen samen wat het bedrijf drijft, waar het voor staat en waar het voor gaat. Speciale aandacht gaat hierbij naar het integreren van de internationale principes voor maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Contactpersoon:

Benoît Simonart
+32 02 520.12.41
benoit.simonart@sustenuto.be

Analyse duurzaamheid uitdagingen voor uw organisatie

De interne en externe belanghebbenden identificeren de belangrijke duurzaamheidthema's voor uw bedrijf of uw organisatie, in relatie tot de hoofdactiviteiten . Deze analyse is gebaseerd op de internationale ISO 26000-norm voor maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Contactpersoon:

Benoît Simonart
+32 02 520.12.41
benoit.simonart@sustenuto.be

Raadplegen

Betrokkenheid van stakeholders start met het (er)kennen van hun visie en verwachtingen. We begeleiden u bij de consultatie van uw belangrijke stakeholders. Wat zijn hun visie en verwachtingen inzake de door u geïdentificeerde duurzaamheiduitdagingen?

Contactpersoon:

Benoît Simonart
+32 02 520.12.41
benoit.simonart@sustenuto.be

Ontwikkelen duurzaamheid strategie
Wat gaan we doen?
Opstellen actieplan met mijlpalen
Hoe voeren we de strategie uit?
Bespreken
Wat vinden stakeholders van onze ambities en prioriteiten?

Ontwikkelen duurzaamheid strategie

We maken bewuste keuzes inzake de maatschappelijke uitdagingen voor de organisatie en formuleren doelstellingen. Deze strategie geeft richting naar de toekomst en maakt het engagement van de organisatie duidelijk voor alle stakeholders.

Contactpersoon:

Dirk Le Roy
+32 02 520.12.41
dirk.leroy@sustenuto.be

Opstellen actieplan met mijlpalen

We vertalen de strategie naar een actieplan. Hierin koppelen we de doelstellingen aan mijlpalen op korte en lange termijn. Wie doet wat en hoe communiceren we hierover?

Contactpersoon:

Benoît Simonart
+32 02 520.12.41
benoit.simonart@sustenuto.be

Bespreken

Wat vinden de belangrijke stakeholders van uw duurzaamheidstrategie? Is er draagvlak voor de MVO-koers van de organisatie. We begeleiden u in de dialoog met stakeholders omtrent prioriteiten en ambitieniveaus. We ontwikkelen een aanpak voor stakeholderbetrokkenheid.

Contactpersoon:

Benoît Simonart
+32 02 520.12.41
benoit.simonart@sustenuto.be

Maatschappelijke verantwoordelijk- heid in beheer & structuur
Welke structuren hebben we nodig?
Duurzaam ketenbeheer & aankopen
Leveranciers als deel van de oplossing
Duurzame innovatie van producten & diensten
Van efficiëntie naar effectiviteit

Maatschappelijke verantwoordelijkheid in beheer & structuur

We bepalen de vereiste structuren en werkvormen die duurzaamheid in het DNA van uw organisatie brengen. Hierbij hebben we ook aandacht voor de ondersteuning van medewerkers om MVO in hun dagelijkse praktijk toe te passen.

Contactpersoon:

Benoît Simonart
+32 02 520.12.41
benoit.simonart@sustenuto.be

Duurzaam ketenbeheer & aankopen

MVO eindigt niet bij de muren van uw organisatie maar betreft de hele keten. Hoe komt uw product of dienst tot stand en hoe integreert u duurzaamheid in uw relatie met leveranciers? We bepalen welke voorwaarden relevant zijn, hoe u ze toepast in contracten en de naleving opvolgt.

Contactpersoon:

Virginie Hoet
+32 02 520.12.41
virginie.hoet@sustenuto.be

Duurzame innovatie van producten & diensten

MVO kan ertoe leiden dat u het product en/of dienst van de organisatie grondig herbekijkt. Voorbeelden zijn een verandering in ontwerp of samenstelling. Of een nieuwe kijk op terugname en hergebruik van het product. We begeleiden u in deze transitie en bij de uitwerking van uw nieuw business model.

Contactpersoon:

Kristof Debrabandere
+32 02 520.12.41
kristof.debrabandere@sustenuto.be

Duurzame klantrelaties & marketing
Hoe duurzaamheid integreren in marketing?
Capacity building voor duurzaamheid
Hoe bouwen we MVO kennis op?
Maatschappelijk verantwoord personeelsbeleid
Hoe worden we een aantrekkelijke werkgever?

Duurzame klantrelaties & marketing

We integreren duurzaamheid in zowel de boodschap als de gebruikte middelen naar de klant. We maken bewuste keuzes inzake informatie, product portfolio en respect voor het recht op privacy. We begeleiden u bij het inpassen van duurzaamheid in uw marketing aanpak en acties.

Contactpersoon:

Benoît Simonart
+32 02 520.12.41
benoit.simonart@sustenuto.be

Capacity building voor duurzaamheid

Duurzaamheid is mensenwerk. Werknemers geven MVO vorm en voeren het uit. Maar wat houden deze begrippen in? En wat betekent dit voor het dagelijks werk van bijvoorbeeld een aankoper of HR verantwoordelijke? We begeleiden u bij de vertaling van de duurzaamheidsdoelstellingen naar specifieke taken voor elke functie. We maken hierbij gebruik van specifieke in-company trainingen voor het personeel en management.

Contactpersoon:

Virginie Hoet
+32 02 520.12.41
virginie.hoet@sustenuto.be

Maatschappelijk verantwoord personeelsbeleid

De juiste mensen aantrekken en behouden is voor elke organisatie belangrijk. De nieuwe generatie stelt andere eisen aan werk en werkplek. Een maatschappelijk verantwoord personeelsbeleid bestrijkt vele domeinen: duurzame mobiliteit, diversiteit, duurzame waardering & beloning, onthaal & retentiebeleid, woon-werk balans, stress (verzuim) & gezondheid, …. Wij ondersteunen u bij de opmaak en uitvoering van een beleid op elk van deze thema’s.

Contactpersoon:

Dirk Le Roy
+32 02 520.12.41
dirk.leroy@sustenuto.be

Employee involvement
Hoe betrek ik mijn medewerkers bij MVO?
Strategische filantropie
Hoe leren we als organisatie door te geven aan de maatschappij?
Betrekken
Hoe stakeholders betrekken in acties?

Employee involvement

Vrijwilligerswerk van personeel levert positieve resultaten voor de organisatie én de maatschappij. Het vergroot de betrokkenheid en draagvlak bij de gemeenschap. Het verhoogt de motivatie van werknemers en biedt een kans voor kennis- en ervaringsuitwisseling. Tenslotte draagt u actief bij aan een maatschappelijk doel. We ondersteunen u bij: • de keuze van het project • het proces om uw personeel te betrekken • de integratie hiervan in uw personeelsbeleid.

Contactpersoon:

Kristof Debrabandere
+32 02 520.12.41
kristof.debrabandere@sustenuto.be

Strategische filantropie

Filantropie is ‘strategisch’ door het te verbinden met de missie en activiteiten van de organisatie. Het engagement rond specifieke maatschappelijke thema’s of doelgroepen ondersteunt zo de duurzaamheidsdoelstellingen van uw bedrijf. We helpen u bij de keuze van thema’s, partijen en (rechts)vorm voor uw engagement.

Contactpersoon:

Kristof Debrabandere
+32 02 520.12.41
kristof.debrabandere@sustenuto.be

Betrekken

Bij het uitvoeren van het MVO-actieplan kan u stakeholders zowel betrekken bij het vormgeven van de actie als bij de uitvoering ervan. We begeleiden u bij het verkennen van de mogelijkheden, het ontwikkelen van een samenwerking en de goede uitvoering ervan.

Contactpersoon:

Benoît Simonart
+32 02 520.12.41
benoit.simonart@sustenuto.be

ISO 26000
Hoe MV tot het DNA van de organisatie maken?
SA 8000
Op zoek naar een certificaat voor sociale praktijken?
MVO Prestatieladder
Uw MVO inspanningen zichtbaar en aantoonbaar maken?

ISO 26000

ISO 26000 is ‘de’ internationale richtlijn voor MVO. Het helpt elk type organisatie bij het structureel aanpakken van MVO. ISO 26000 is niet certificeerbaar maar biedt richtlijnen voor MVO. We begeleiden u bij het integreren van ISO 26000 in uw bestaand managementmodel. Wij dragen hierbij zorg om de brug te slaan van theorie naar praktijk.

Contactpersoon:

Virginie Hoet
+32 02 520.12.41
virginie.hoet@sustenuto.be

SA 8000

SA 8000 is een internationaal certificeerbaar managementsysteem voor arbeidsomstandigheden in een onderneming of keten. Het baseert zich op de internationale normen van de International Arbeids Organisatie (IAO) en de Verenigde Naties (VN). We begeleiden u bij de toepassing ervan en het behalen van het certificaat.

Contactpersoon:

Virginie Hoet
+32 02 520.12.41
virginie.hoet@sustenuto.be

MVO Prestatieladder

Deze certificatienorm voor MVO sluit aan op de principes van ISO 26000, stakeholdermanagement (AA1000) en rapportage (GRI). De MVO Prestatieladder bestaat uit 5 verschillende prestatieniveaus. We bekijken samen hoe uw MVO inspanningen passen binnen de norm en wat u moet doen voor certificatie.

Contactpersoon:

Virginie Hoet
+32 02 520.12.41
virginie.hoet@sustenuto.be

Engageren
Waar en met wie zijn structurele partnerships mogelijk?
Duurzaamheidsindicatoren (KPI's)
Wat moeten we meten om te weten?
Sustainable Balanced Scorecard (SBS)
Koppel prestaties aan uw duurzaamheid strategie

Engageren

Samenwerking met stakeholders kan uitgroeien tot een partnerschap op langere termijn. U definieert gezamenlijke doelen uitgaande van een win-win verhaal. We begeleiden u bij een structurele opbouw van stakeholderbetrokkenheid, de ontwikkeling van een kader voor samenwerking en de opvolging van de uitwerking ervan.

Contactpersoon:

Benoît Simonart
+32 02 520.12.41
benoit.simonart@sustenuto.be

Duurzaamheidsindicatoren (KPI's)

U wil uw duurzaamheidsprestaties in kaart brengen, opvolgen en er over communiceren? Dan moet u op zoek naar een manier om ze te meten. We ondersteunen u bij het opstellen van relevante Key Performance Indicators (KPI’s) voor uw duurzaamheiddoelstellingen.

Contactpersoon:

Dirk Le Roy
+32 02 520.12.41
dirk.leroy@sustenuto.be

Sustainable Balanced Scorecard (SBS)

Een SBS ondersteunt het systematisch en proactief managen van prestaties op uw sociale, economische en ecologische doelstellingen. Het maakt gebruik van financiële en niet-financiële parameters, steeds afgestemd op de operationele taken van de verschillende business units. We begeleiden u bij het integreren van de duurzaamheidindicatoren in het scorecard systeem van uw organisatie.

Contactpersoon:

Dirk Le Roy
+32 02 520.12.41
dirk.leroy@sustenuto.be

Duurzaamheid- rapportering (GRI)
Hoe de internationale standaard gebruiken?
Valideren
Valideren stakeholders onze resultaten?

Duurzaamheidrapportering (GRI)

Het Global Reporting Initiative (GRI) is de wereldwijd aanvaarde standaard voor duurzaamheidrapportering. Het geeft inzicht in de economische, sociale, ecologische en governance prestaties van de organisatie. Elk type organisatie van eender welke grootte kan GRI toepassen. We begeleiden u bij de opzet en uitwerking van een GRI rapport.

Contactpersoon:

Virginie Hoet
+32 02 520.12.41
virginie.hoet@sustenuto.be

Valideren

De werkelijke kracht van een duurzaamheidstrategie ligt in de goedkeuring door stakeholders van de bereikte resultaten. We begeleiden u bij het proces om met stakeholders gewenste indicatoren te bepalen en de resultaten en het duurzaamheidsrapport te valideren.

Contactpersoon:

Benoît Simonart
+32 02 520.12.41
benoit.simonart@sustenuto.be

PROJECTEN

Europese samenwerking rond MVO

COGITA (Corporate Social and Environmental Responsibility through Public Policy) is een interregionaal project tussen 13 Europese regio's, dat MVO beoogt te versterken bij de Europese KMO's. Sustenuto werd gevraagd één van de Europese conferenties te faciliteren.  Het doel van dit event was om mensen samen te brengen en te leren van elkaar op een innovatieve wijze. Sustenuto zorgde dan ook voor vernieuwde aanpakken die de creativiteit, netwerking en actieve deelname van de aanwezigen stimuleerde.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid begrijpen. Een briefing voor managers.

Het project RESPONSE voert onderzoek uit naar de kloof tussen de visie van stakeholders en bedrijven inzake hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. RESPONSE werd ondersteund door de Europese Commissie (DG Onderzoek) en werd uitgevoerd door een multi-disciplinair team van onderzoekers van top business schools in Europa, zijnde Insead (Frankrijk), Copenhagen Business School (Denmarken), Università Commerciale Luigi Bocconi (Italië), de Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management (Polen), Impact - een training consultancy en Sustenuto. Het project werd uitgevoerd via een innovatief partnership tussen business school leden van de European Academy for Business in Society (EABIS) en de corporate founding partners – IBM, Johnson & Johnson, Microsoft, Shell and Unilever. De resultaten zijn opgenomen in een briefing rapport voor managers.

Strategische verankering van duurzaam aankoopbeleid

“Duurzaam aankoopbeleid, de stuwende kracht van Gent 2020”, heeft tot doel bestuurders, directeuren en managementteams uit de stad mee te krijgen in het belang van strategisch duurzaam aankopen. Dit is een masterproject waarbij de Stad Gent een voorbeeldconsument wil worden. De koopkracht van de Stad is daarbij niet alleen een hefboom voor verduurzaming, het draagt ook bij tot een meer efficiënt beleid. Binnenkort worden de resultaten voorgesteld op de Ecoprocura conferentie die zal doorgaan van 24-26 september 2014 te Gent.

MVO in de textielsector

Bekaert Textiles voorziet dagelijks 60.000 matrassen van het passende deken en textiel. Sustenuto werkt op twee fronten samen met Bekaert Textiles, in het kader van innovatietrajecten voor een nieuw totaal concept inzake matras en textiel op basis van de principes van circulaire economie en anderzijds bij de vormgeving van de algemene duurzaamheidstrategie.

Workshops 'Duurzaam en Ethisch Verantwoord Ondernemen'

Zowel voor de medewerkers van Flanders Investment & Trade (FIT) als ondernemers organiseerde Sustenuto workshops rond 'Duurzaam en Ethisch Verantwoord Ondernemen'. Deze workshops werden voor de de Vlaams economische vertegenwoordigers in het buitenland georganiseerd tijdens de diplodagen. Deze dagen waren ook het startschot van het lerend netwerk ‘duurzaam internationaal ondernemen’ van FIT, Kauri en Sustenuto.

MVO en KMO

In het kader van het Lerend Netwerk 'MVO en KMO' voerde Sustenuto in samenwerking met de Unie voor Zelfstandige Ondernemers (Unizo) 12 vormingsessies uit over gans Vlaanderen. Meer dan 250 KMO ondernemers namen deel. Dit Lerend Netwerk sloot aan bij het project 'Tools voor KMO' een initiatief van Unizo met Business and Society waarbij de beste MVO praktijken van KMO's gebundeld werden in de gids 'Een maatschappelijk verantwoord ondernemer is een sterkere ondernemer'.

Blue Gate Antwerp

Sustenuto maakt deel uit van een consortium van ruimtelijke en landschapsinrichters en economische en mobiliteitsexperten voor de uitwerking van het Masterplan Petroleum Zuid, een eco-effectief en watergebonden bedrijventerrein in de voormalige industriezone Petroleum-Zuid aan de Schelde. Doel is de opzet van een hoogwaardig, multifunctioneel en duurzaam bedrijventerrein en dit doorheen alle stadia van het masterplan. Dit start met de sanering van het terrein, de ruimtelijke inrichting, de bouw en gebouwen, als ook materialengebruik, transport & mobiliteit, energie, afvalbeheer, werkgelegenheid en een kwaliteitsvolle omgeving voor werk & vrijetijdsbesteding.                                                                                              

MVO digitaal kenniscentrum

Het Digitaal Kenniscentrum MVO is de nieuwsredactie over MVO in Vlaanderen. Sustenuto stond in 2010-2011 in voor de redactionele input, het beheer van de website, opvolging van vragen van gebruikers en verstrekken van informatie over MVO. Tweemaandelijkse werd een e-nieuwsbrief uitgestuurd, de website werd zelf aangerijkt met columns, interviews, nieuwsberichten, praktijkvoorbeelden en informatie over MVO-events.

MVO in de grondstoffenindustrie

Jean-Luc Deleersnyder werd benoemd als de nieuwe CEO van de Sibelco Group in de lente van 2013. Op groepsniveau formuleerde Sibelco de ambitie om leiderschap op te nemen op het niveau van duurzaamheid. De 5 regio's binnen de Groep kwamen voor de uitdaging om deze visie om te zetten in dagelijkse praktijk. Sustenuto ondersteunde de Corporate Sustainability Department in het definiëren van de uitdagingen die daarmee gepaard gaan, de ontwikkeling van een duurzaamheidsstrategie en de eraan gekoppelde implementatie aanpak.

MVO fit-o-meter

Als onderdeel van het Start-to-mvo programma ontwikkelde Sustenuto de MVO fit-o-meter. De MVO fit-o-meter geeft je direct zicht op hoe fit je onderneemt voor de toekomst. Dit is een zeer laagdrempelig en sensibiliserend instrument. Benieuwd of je een MVO Atleet, MVO (mee)Loper of MVO Starter bent? De MVO fit-o-meter laat je toe om na te gaan of jij nood hebt aan start-to-mvo.

50 landen in actie en dialoog

Kauri, ontstaan vanuit de noord-zuid politieke agenda, verbindt bedrijven, NGO's en diverse andere stakeholders tot een echt cooperatief MVO platform. In het kader van een opdracht voor Flanders Investment & Trade werkten Kauri en Sustenuto samen om duurzaamheid in kaart te brengen in alle landen waar FIT vertegenwoordigd was, gaande van Zweden over Iran, Argentinië tot China. Dit zowel op het vlak van initiatieven in deze landen, bestaande MVO netwerken dan wel de positie van de overheid ten opzichte van MVO. Dit leidde tot de publicatie ‘Duurzaam Internationaal Ondernemen. 50 landen in actie en dialoog’.

MVO in de bouwsector

Sustenuto begeleidt Wienerberger bij de strategiebepaling duurzaamheid. Kernvragen die zich stellen voor Wienerberger zijn: Wat is de visie van Wienerberger op duurzaamheid? Wat zijn verschillende scenario’s op 10, 20 jaar en hun gevolgen? Wat zijn hierin de ambities en doelstellingen inzake duurzaamheid? Het circulair denken inzake materialen neemt hierbij een cruciale plaats in. In welke mate kan Wienerberger de materialen hergebruiken in hun producten. De scenario's worden op drie niveau's uitgewerkt. De bouwmaterialenbalans op nationale en Europese schaal, de materialencyclus op het niveau van de productontwikkeling, in casu de baksteen en de evolutie van product naar bouwsysteem. De begeleiding leidt tot een managementworkshop waarbij een gedeelde visie op de toekomst ontwikkeld wordt.                                                                                                         

Besturen willen MVO verankeren

Begeleidingsproces van Vlaamse steden, gemeenten en OCMW’s die vanuit de rol van ‘maatschappelijk verantwoorde kopende klant’, vooral de sociale dimensie bij aankopen willen toepassen. Via verschillende type overheidsopdrachten werd nagegaan hoe vooral kansengroepen en jongeren beter bereikt konden worden. In een proef is met behulp van de SROI-methode (Social Return on Investment) gekeken hoe de meerwaarde-creatie zichtbaar gemaakt kan worden. Al deze inzichten hebben geleid tot de publicatie van een boek: “Leidraad voor sociale criteria in overheidsopdrachten”.

MVO expertenrapport

Expertenrapport over de MVO evoluties en trends. Het schetst in vijf hoofdstukken de internationale en Belgisch/Vlaamse trends inzake duurzame bedrijfsvoering en geeft in negen stellingen de uitdagingen voor verdere mainstreaming van MVO in Vlaanderen. Het rapport bevat twee tijdlijnen met de belangrijkste internationale en Belgisch/Vlaamse initiatieven voor MVO tussen 1968 en 2010.

Sokratest, zelf-evaluatie voor pro-actief talentbeleid

De SOKRATEST is een online zelfevaluatie-tool voor bedrijfsleiders en HR-managers van elke organisatie. Het uitgangspunt van deze test is dat investeren in talenten gelijk staat aan investeren in een duurzame toekomst voor uw bedrijf. De SOKRATEST bestaat uit 8 modules, gaande van visie op talent, talent zoeken en vinden, talent verwelkomen, talent versterken, talent in verscheidenheid, talent motiveren, talent boeien en behouden tot het betrekken van talent bij de bedrijfsvoering. Telkens wordt de link gelegd tussen de inspanningen die worden genomen op het vlak van HR en hoe deze inspanningen bijdragen tot het behalen van de doelstellingen van het bedrijf. De SOKRATEST bestaan in 2 versies, één voor grote bedrijven en KMO's en een lichtere versie voor kleinere, familiale ondernemingen. Sustenuto ontwikkelde de SOKRATEST in opdracht van de Stad Gent in samenwerking met tal van actoren.                                                                                                        

Europese benchmark inzake MVO opleidingen

Sustenuto voerde een uitgebreid onderzoek uit op MVO opleidingen in zes Europese landen (België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Verenigd Koninkrijk) in opdracht van de Antwerp School of Management (AMS). Het onderzoek focuste op 86 hoger onderwijs instellingen die de "United Nations Principles of Responsible Management Education" (UNPRME) onderschrijven. Het onderzoek leidde tot de ontwikkeling van geïntegreerde MVO opleidingen voor AMS in samenwerking met Prof. Luc Van Liedekerke, academisch directeur van de BASF-Deloitte Chair on Sustainability.

MVO in de voedingsector

Sustenuto begeleidt Spadel sinds 2010 bij de ontwikkeling en implementatie van de duurzaamheidstrategie. Duurzaamheid is één van de drie centrale ankers van Spadel. Mijlpalen bij de samenwerking zijn de ontwikkeling van visie en doelstellingen naar 2020 (Spadel Sustainability Strategy), het opstellen van een balanced scorecard, het implementeren en managen van acht duurzaamheidsplatformen. Duurzaamheid wordt ondermeer geïntegreerd bij de productinnovatie via natuurlijke ingrediënten in de limonades, een ambitieus koolstofvoetafdruk reductieplan met als ultieme ambitie neutraliteit in 2020, een proactief HR-beleid via Great Place to Work en het installeren van een MVO-bonus en het herzien van de interne financiële richtlijnen voor duurzaamheidsinvesteringen. Spadel werd in 2013 erkend binnen de European Business Awards als één van de top tien Europese bedrijven binnen de categorie 'milieu en duurzame ontwikkeling', Marc du Bois werd in hetzelfde jaar genomineerd als manager van het jaar door Trends Tendances.

Sociale meerwaarde bij grote infrastructuurwerken

Sustenuto begeleidt de Stad Antwerpen samen met de sociale partners van de Antwerpse bouwsector (ABVV, ACLVB, ACV, Bouwunie en Confederatie Bouw, FVB en de VDAB) in de zoektocht naar vernieuwende methodieken en concepten voor bijkomende instroom van werknemers uit kansengroepen bij overheidsopdrachten. Het traject kadert in de zoektocht hoe sociale meerwaarde te creëren bij grote infrastructuurwerken zoals de Oosterweelverbinding. Het concept van “werkplekleren” wordt verder ontwikkeld, niet alleen om kansengroepen te integreren, maar ook om het personeelsbeleid en de competentieontwikkeling binnen een bedrijf te versterken. In de bijhorende studie beschrijft Sustenuto hoe de aanpak werkt en hoe deze toepasbaar is bij concrete projecten en overheidsopdrachten.

ISO 26000 en GRI bij overheidsorganisaties

De ISO26000 richtlijn werd geïmplementeerd bij vier federale administraties, de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, FOD Financiën, FOD Sociale Zekerheid en de Programmatorische Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling (PODDO). Samen zijn deze administraties goed voor bijna 30.000 werknemers. Sustenuto ontwikkelde de aanpak om de ISO 26000 richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid toe te passen en tevens parallel de vier organisaties te ondersteunen bij het publiceren van hun eerste duurzaamheidsverslag volgens GRI. Doel van het project was daarnaast ook capaciteitsopbouw te bekomen in de organisaties, leerervaringen uit te wisselen en na te gaan hoe MVO in de breedte van de federale administraties kan worden opgepakt. De resultaten zijn samengevat in een rapport dat voorgesteld werd op de ISO 26000 conferentie in Genève.

MVO bij de Belgische Kamers van Koophandel

Sustenuto werkt sinds 2008 als partner samen met de Federatie van de Kamers van Koophandel voor de organisatie van het MVO Lerend Netwerk Quadrant. Maar ook voor de eigen MVO inspanningen werkt Sustenuto met de Federatie samen. Workshops werden gehouden voor de Raad van Bestuur, de duurzaamheidsanalyse werd uitgevoerd, MVO acties werden genomen en in 2013 besliste de Federatie zijn eerste duurzaamheidsrapport te maken in samenwerking met Sustenuto.

MVO Scan - de nieuwe generatie

Sustenuto ontwikkelt momenteel de nieuwste generatie van MVO scans. De laatste jaren stijgt het aantal b2b assessments op het vlak van duurzaamheid. Het lijkt wel of iedere grote klant met zijn eigen model aankomt. Dit plaatst elke organisatie voor de uitdaging om zich voor te bereiden op vragen waar je staat inzake duurzaamheid? wat de grote uitdagingen zijn? en ook hoe je hierop kan verbeteren? De MVO Scan 2014 wordt volledig ontwikkeldin lijn met de laatste evoluties, de iso 26000 en GRI. Het geeft bedrijven en organisaties de mogelijkheid om te peilen hoe ver de organisatie al staat met de implementatie van als het MVO management. De MVO Scan is opgebouwd als een groeimodel met 300 verklaringen.Elke verklaring peilt op hetzelfde moment naar de MVO performantie als dat het een voorbeeld kan zijn voor een mogelijk te nemen actie. Er rest slechts één ding te doen: test jezelf! 

Duurzaamheid impact beoordeling

Dit document biedt een algemene inleiding tot duurzaamheid impact beoordeling - sustainable impact assessment (SIA). SIA is een methodiek voor de gelijktijdige verkenning van economische, milieu en sociale impacten van diverse vormen van beleid, programma's, strategiëen en actieplannen. De handleiding werd besteld door de OESO en heeft als voornaamste doelstelling beleidmakers van OESO landen te sensibiliseren inzake het potentieel van SIA om te komen tot een meer duurzaam beleid.

Start-to-MVO

Evy Gruyaert is de gastvrouw bij deze "Hoe MVO fit worden?" Een sterk aanbod: workshop, filmpjes met praktische opdrachten en tips en je eigen logboek waarbij je je prestaties volgt. Start-to-mvo is de eerste echte mvo roadshow. Het resultaat van een hechte samenwerking tussen overheid, bedrijfs-, MVO netwerken en Sustenuto.

MVO in de mijnindustrie

BIA is een Belgisch familiebedrijf dat reeds meer dan 100 jaar uitrusting toelevert in West en Centraal Afrika voor de mijn- en bosbouw. Met een visie om de geprefereerde partner te worden voor vorm te geven aan een duurzame aarde 'shaping a sustainable earth' wil BIA dit ook doortrekken binnen de eigen activiteiten in de Benelux. Sustenuto stond BIA bij om het hoodfkantoor een volledig duurzame invulling te geven.

Albatros, de eerste MVO Scan

De Albatros is één van de eerste volledige zelfevaluatie-instrumenten voor bedrijven op cd-rom, ontwikkeld voor zowel grote als kleine bedrijven uit alle sectoren. Aan de hand van een vragenlijst kan u nagaan in welke mate uw bedrijf reeds aandacht besteed aan het evenwicht tussen economische, sociale en ecologische aspecten van het ondernemen. Het resultaat van de evaluatie geeft een overzicht van sterke en zwakke punten van de bedrijfsvoering vanuit een duurzaam perspectief. Waar mogelijk wordt kort uitgelegd hoe verbeteringen kunnen worden gerealiseerd. Dit werd door Sustenuto samen ontwikkeld met Ethibel (momenteel Vigeo) in opdracht van de Vlaamse overheid. Meer dan 2000 exemplaren werden verspreid. Een exemplaar kan u nog steeds op aanvraag bij Sustenuto verkrijgen.

Sociale criteria in overheidsopdrachten

Van Code Buysse tot fair trade en de richtlijnen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). 40 internationale standaarden, certificeringssystemen en labels worden onderling vergeleken. Dit zowel inzake hoe de labels werken alsook welke criteria worden opgenomen (sociale en arbeidsvoorwaarden, eerlijke handel , mensenrechten, diversiteit en non-discriminatie). Het rapport geeft aan hoe de labels kunnen gebruikt worden in overheidsopdrachten en hoe de Vlaamse overheid het gebruik van sociale criteria bij aanbestedingen kan bevorderen.

De circulaire economie voorbereiden in Europa

De C2C network brengt verschillende EU regios samen om goede praktijken te delen en hierop verder te bouwen voor de toepassing van C2C principes in relatie tot afval en grondstoffenbeheer. Het C2CNetwerk is een INTERREG IVC project dat een 'fast track' status kreeg wat betekent dat de resultaten bijdragen aan de Europe 2020 strategie van de Europese Commissie inclusief hun deelname aan het project. Sustenuto werkte samen met het VITO (Vlaamse Instelling Technologisch Onderzoek) om het C2C kader voor het project vorm te geven. Voor dit rapport en zo veel meer (Good Practice Handbook and a Guide on Waste Management & C2C) kan je terecht op www.c2cn.eu.

MVO in de automobielsector

Toyota Motor Europe vraagt Sustenuto een visie te ontwikkelen inzake strategische filantropie in combinatie met een sterke employee involvement. Eén van de principes die Toyota groot gemaakt heeft als productiebedrijf staat ook hier centraal. 'Genchi genbutsu', vrij vertaald 'bouw inzicht in oorzaak en gevolg als basis voor juiste voorstellen' 'go to the source to find the facts to make correct decisions and build consensus and trust'. Toyota Motor Europe heeft reeds een sterk programma inzake maatschappelijke projecten en anderzijds veel ervaring met het betrekken van medewerkers. Essentieel wordt het verbinden van deze goede praktijken en het verankeren met de missie van Toyota zelf.

In-company training voor auditoren

Ook de wereld van de auditoren verandert. Een 2-daagse in-company vorming voor Vinçotte maakt dat de auditoren het brede domein van duurzaam ondernemen begrijpen en de link leggen naar deze velden waar traditioneel audits op gebeuren zoals milieu en veiligheid.

Integrated Sustainability Management for HSEQ Managers

Sustenuto ontwikkelde samen met Prof. Luc Van Liedekerke, academic director van de BASF-Deloitte Chair on Sustainability,  een 2-daagse executive training program voor the Antwerp Management School (AMS). De geïntegreerde cursus biedt managers een multidisciplinair perspectief op het beheer van milieu, gezondheid, kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. De cursus introduceert een systematische aanpak voor het verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit terwijl de integratie van duurzaamheidsaspecten. De training werd opgesteld na een grondige Europese benchmark over MVO opleidingen. De training vond de eerste keer plaats in het najaar van 2013.

Onderzoek voor duurzaam zakendoen

De European Academy for Business in Society (EABIS, momenteel ABIS ) ontwikkelde zich binnen CSR Europe als het platform dat academische kennis combineerde met business ervaring. EABIS creëerde een excellente voedingsbodem voor diepgaand MVO onderzoek. Sustenuto werkte met EABIS om vorm te geven aan de eerste mega MVO onderzoeksprojecten op Europese bodem.

Quadrant, het MVO Lerend Netwerk

Meer dan 300 ondernemers zijn gepassioneerd bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) via Quadrant op initiatief van de Belgische Kamers van Koophandel in samenwerking met Sustenuto. Met Quadrant passen we de methodologie van lerende netwerken uit Plato toe op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Gedurende één jaar komen een 100-tal bedrijfsleiders van KMO's in heel België maandelijks in kleinere groepen samen om te leren over en te werken rond MVO. De Quadrant lerende netwerken zijn uitgegroeid tot een MVO-platform van ondernemers en kamers die graag hun MVO-ervaringen met anderen delen.

Marktleiders van morgen. Congres voor duurzame innovatie.

Dit congres maakt deel uit van de Week van de Innovatie in Vlaanderen. Sustenuto verzorgde de opmaak van het programma en de praktische organisatie. Via diverse thema’s, zoals: ‘ Integriteit & ethiek’, ‘Met uw stakeholders op reis’, ‘CO2 arme aardbeien’, ‘Duurzaam internationaal ondernemen’, ‘Zorgzaam personeelsbeleid’, of ‘Hoe bouw je een ecofactory?’, kregen de deelnemers, waarvan het merendeel bedrijven, een ruim aanbod aan innovatieve voorbeelden. Iedereen kon verder deelnemen aan een interactief en innovatief format van paneldebatten met Belgische Award winnaars. Ook de catering stond geheel in het teken van duurzaamheid met lokale aanbieders van gelabelde producten en nieuwe duurzame concepten, omkaderd door de Ecokok.                                                                                      

Aanbevelingen voor een circulaire economie

Sustenuto ontwikkelde de 'Guide on C2C beyond waste management' in opdracht van het Cradle to Cradle Network, een project deels gefinancieerd door de European Regional Development Fund via het INTERREG IVC programma onder leiding van de Provincie Limburg (Netherland). Deze gids geeft inzicht in de voornaamste uitdagingen voor Europa om de transitie te maken naar een maatschappij waar afval grondstof wordt. Deze gids is de hoeksteen van het Cradle to Cradle Network INTERREG IV C project en bouwt op de ervaring van 10 Europese regio's, het Cradle to Cradle Framework en toekomstanalyses op vier domeinen met name industrie, ruimtelijke ontwikkeling, bestuur en bouw. Net zoals deze studies is de gids ontwikkeld vanuit een praktisch oogpunt voor beleidmakers. Het bevat 15 aanbevelingen om een circulaire economie op te bouwen.

Duurzaam materialenbeheer voor Europa

Achtergrondstudie  voor de informele EU Milieuraad (12-13 juli 2010), voorgezeten door het Vlaams Gewest in het kader van het Belgisch Europees Voorzitterschap in 2° semester 2010. Het rapport bouwt de fundamenten voor een circulaire economie in Europa. De studie is een samenwerking tussen Sustenuto met de KUL en het Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy (Duitsland).

MVO bij een pint

De Kluwer Cafés brengen professionals na de werkuren samen, steeds begeleid door een gastspreker rond een boeiend thema. In een informele setting ging Sustenuto in op het MVO kader, het ‘waarom’ van MVO en wat dit dan in de praktijk betekent.  Het afsluitende debat had aandacht voor vragen als “MVO, ook in tijden van crisis?” en “MVO ook voor KMO’s?”

MVO scan voor de uitzendsector

De uitzendsector speelt een centrale rol op de arbeidsmarkt en wil in deze positie ook ten volle zijn maatschappelijke rol opnemen. Daarom namen de sociale partners van de uitzendsector het engagement om de mainstreaming van MVO te bevorderen bij ondernemingen in de sector. Concreet nam het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten samen met zijn partners (De Punt, Plus Uitzendkrachten, Randstad, T-interim en Z-staffing ) het initiatief om een MVO scan (online tool) volledig op maat van de uitzendsector te ontwikkelen. Uitzendbedrijven kunnen met deze tool op een laagdrempelige manier hun eigen MVO beleid onder de loep nemen en concrete acties nemen. Deze acties zijn zowel gericht naar het eigen vast personeel, als naar uitzendkrachten. Sustenuto werd gevraagd de sociale partners te begeleiden bij de finalisering van deze tool.

MVO in de telecom

Sustenuto begeleidt Mobistar bij de opmaak van een MVO actie plan, specifiek gericht naar strategische filantropie. Hierbij wil Mobistar maatschappelijke projecten steunen die in lijn liggen met de kernactiviteit communicatie. De begeleiding betreft keuzes inzake bestuur, het vastleggen van criteria zowel voor de keuze van de partnerships als voor het betrekken van de eigen medewerkers (employee involvement).

Co-creatie met Business & Society Belgium

Sustenuto voert op regelmatige basis interim-opdrachten uit voor Business & Society Belgium, het MVO business netwerk in België. De opdrachten variëren van de organisatie en begeleiding van workshops, bevraging van professionals inzake MVO in hun sector en co-creatie met deze actoren voor de ontwikkeling van een nieuwe aanpak. Een concreet voorbeeld is een brede stakeholderbevraging over de toekomstige missie van Business & Society Belgium. Volgende doelgroepen werden door middel van drie rondetafelgesprekken geconsulteerd, de MVO netwerken, sectoren en media, NGO's en vakbonden, en academici en consultants. De aangekaarte thema's behandelen de verwachtingen van deze stakeholders ten aanzien van de rol, missie en diensten van Business & Society Belgium.

MVO in de banksector

Reflectie binnen de bank aangaande de MVO strategie. Sustenuto treedt binnen de bank en verzekeringengroep Axa op als sparring partner voor het evalueren van de huidige strategie, activiteiten en de resultaten en anderzijds voor het bepalen van toekomstige prioriteiten en mogelijke acties.

SMART Sustainable Public Procurement

In het kader van de strategische verankering van een duurzaam aankoopbeleid in de Stad Gent wordt de Europese richtlijn voor duurzaam aankopen SMART toegepast. Twee aankoopsegmenten worden als piloot gebruikt, drukwerk en voertuigen. Dit project sluit dan ook naadloos aan bij enerzijds Green Track, een pilootproject van ruim een jaar uitgevoerd met diverse organisaties uit de cultuursector in Gent en SMART Mobility, het pilootproject voor het aankoopsegment van voertuigen. Een duidelijke definiëring van de aankoopbehoefte en overleg met de markt zijn slechts twee elementen die het aankoopproces grondig vernieuwen. Finaal wordt een praktisch draaiboek voorzien die als handleiding dient voor de andere aankoopsegmenten.

MVO in mini-MBA

Als ondersteuner van nieuwe business initatieven organiseerde Innotek de afgelopen jaren 10 “mini-MBA” opleidingen. Meer dan 200 al dan niet startende ondernemers gingen in 9 modules in op verschillende aspecten van ondernemerschap. Sustenuto verzorgde de MVO-module. Op een praktische wijze werd ingegaan op de achtergrond en definities van MVO en op concrete tips en instrumenten om het in de praktijk te zetten.

MVO in de betonsector

Sustenuto begeleidt de Belgische federatie van de prefab betonindustrie (FEBE) bij hun transitie naar een duurzame sector. De richting wordt ook onderlijnd door een nieuwe baseline 'prefab beton, duurzaamheid krijgt vorm'. De 80 lidbedrijven van Febe fabriceren en leveren een uitgebreid gamma aan producten bestemd voor de bouwsector in zijn brede betekenis. Hun gemeenschappelijk kenmerk: alle worden ze in een fabriek of atelier, in reeks of op maat geproduceerd en in hun definitieve vorm aan de gebruiker geleverd. Samen met Sustenuto wordt een eerste sectorrapport duurzaamheid gemaakt volgens de GRI-richtlijnen.

MVO in het Midden-Oosten

Sustenuto bezocht diverse managers van Besix in het Midden-Oosten (de Arabische Emiraten Dubai en Abu Dhabi) voor het in kaart brengen van de MVO uitdagingen. Met een 10.000 arbeiders van diverse nationaliteiten, tewerkgesteld op giga-bouw projecten zoals de Burj Khalifa (grootste gebouw ter wereld) en het Ferrari challenge thema park zijn de uitdagingen niet min. De inspanningen maakten deel uit van een meer structurele aanpak van MVO bij Besix.

MVO Academy

In opvolging van het succes van het MVO Lerend Netwerk Quadrant voor de kamers van koophandel in België wordt Sustenuto gevraagd dit te organiseren op Europees niveau. Een twee-daagse MVO Academy werd ontwikkeld. Deze is bedoeld de capaciteit van de Kamers te versterken als MVO hefboom en adviseur voor hun leden. De MVO Academy staat open voor 25 Kamers (nationaal, regionaal en lokale Kamers evenals hun delegaties in Brussel) van de 27 EU lidstaten en kandidaat landen. De 2-daagse opleiding is ontwikkeld voor managers van de EU kamers van koophandel die actief betrokken zijn met MVO of met MVO aspecten (energie, milieu, sociale integratie, HR beleid, internationale handel, deugdelijk bestuur, ...). De MVO Academy gaat verder in op MVO praktijken binnen KMO's en Kamers, met praktische tools betreffende MVO rapportering, MVO scans, duurzaamheid analyse, methodieken voor MVO sensibilisering, MVO communicatie en de ontwikkeling van een MVO actieplan.

Duurzaam Hoger Onderwijs

Met het Copernicus Charter kwam Duurzaam Hoger Onderwijs in 1994 prominent op de agenda te staan van vele instellingen in het hoger onderwijs. Sindsdien is het thema aan belang blijven toenemen. Sustenuto organiseerde verschillende Lerende netwerken hoe duurzaamheid te integreren in de curricula. Voor het beheer van de instellingen zelf werden ook workshops georganiseerd voor het management van universiteiten en hogescholen . De grote opkomst in de Lerende Netwerken, met meer dan 200 docenten over een jaar, toonde de nood en interesse. Dit alles werd nadien door Ecocampus van de Vlaamse overheid overgenomen en verdergezet.

MVO in de hernieuwbare energie sector

Hanssen Transmissions is een belangrijke speler in de sector van de hernieuwbare energie via de bouw van de rotor voor windmolens. Sustenuto werkte met Hansen Transmissions voor de invoering van de SA8000 standaard, een kwaliteitsnorm voor het verbeteren van duurzaamheid en in het bijzonder arbeidsverhoudingen en omstandigheden op de werkplek en in de toevoerketen. Sinds 2011, Hansen Industrial Tranmissions werd een deel van de Japanse Sumitomo Group.

MVO Referentiekader

In het kader van de uitvoering van het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling 2004-2008 worden een 50-tal stakeholders bevraagd. Werkgevers, vakbonden, NGO's, overheid, consumentenvertegenwoordigers, zij geven allen hun input op de draft van het Belgisch Referentiekader MVO. Sustenuto verzorgt ook de workshops met deze stakeholders voor de opzet van het federaal Actieplan MVO.

ONS ENGAGEMENT

Van kennis maken met MVO tot er strategisch mee aan de slag gaan: u bent bij ons aan het juiste adres. Wij bieden een uitgebreid pakket aan diensten voor bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Hierdoor garanderen we u steeds de laatste kennis en instrumenten. Ons werk voor overheden levert inzicht over het toekomstige beleidskader. Het samenwerken met managementscholen en kennisinstellingen creëert fundamenten voor onze aanpak en methodieken. De projecten met bedrijven maken onze beleidsontwikkeling realistisch en toepasbaar.

Onze coaches zijn ervaren professionals met een passie voor duurzaamheid. Ze werkten meerdere jaren rond duurzaamheid zowel bij bedrijven als overheden. Ze bieden een evenwichtige en omvattende kijk op MVO dankzij hun multidisciplinaire scholing. Deze varieert van toegepaste economische wetenschappen, politieke en sociale wetenschappen, ingenieur, productontwikkeling tot communicatiewetenschappen. Ze plaatsen uw uitdaging in een internationaal perspectief dankzij opleiding en/of werkervaring in het buitenland. Samen zijn de coaches vloeiend in Engels, Frans en Nederlands. Zie voor meer informatie 'Het team'.

We ontwikkelden het Duurzaam Groei Model als een kader voor de integratie van duurzaamheid. Het beantwoordt zowel aan de noden van een starter als aan die van een leider inzake duurzaamheid. Het Duurzaam Groei Model maakt de essentie van duurzaamheid voor uw organisatie zichtbaar en toepasbaar. Het sluit perfect aan op de internationale standaarden (zoals GRI en ISO 26000) zonder dat het de zware structuur overneemt.

Bij elke samenwerking staan we voor duidelijke afspraken, flexibiliteit en concrete resultaten die blijven doorwerken in uw organisatie. Tastbare resultaten kunnen bestaan uit een helder zicht op wat MVO voor uw organisatie betekent, welke duurzaamheiddoelen belangrijk zijn, welke acties zinvol zijn, hoe u deze het best uitvoert en met welke stakeholders. In essentie leiden de tastbare resultaten voor de organisatie tot meer betrokken personeel, een betere reputatie en een sterkere positie in de markt.